YILLIK MOTORİN

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Yıllık Motorin mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1244809

1-İdarenin

a) Adı

:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

b) Adresi

:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNIVERSITESI MERKEZ KAMPÜSÜ 09010 AYTEPE EFELER/AYDIN

c) Telefon ve faks numarası

:

2564441256 - 2562124206

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Yıllık Motorin

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

YILLIK MOTORİN ALIMI (1. EURO DİZEL MOTORİN MİKTARI: 15.000LT. ; 2 .JENERATÖRLER İÇİN MOTORİN :2.500LT.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Yakıt depolarına ve ihtiyaç halinde araç depolarına teslim edilecek.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İhaleyi kazanan yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından ve idare tarafından araç listesinin yüklenici firmaya verilmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde araç listesinde belirtilen araçlara söz konusu sistemi ücretsiz kuracak ve çalışır hale getirecektir. İşin süresi 12 Aydır. İş Başlangıç Tarihi: 01.01.2024 - İş Bitiş Tarihi:31.12.2024 tarihini geçmeyecektir .

d) İşe başlama tarihi

:

İş Başlangıç Tarihi: 01.01.2024 - İş Bitiş Tarihi:31.12.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.11.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İhale Salonu Merkez Kampüs Aytepe - Efeler / AYDIN


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli Dağıtıcı ise: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen Dağıtıcı Lisansına ait belge.
İstekli Bayi İse: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından verilen Bayilik Lisansını ve EPDK’dan Dağıtıcı Lisansına sahip olan firmanın ihale konusu işle ilgili Aydın İli sınırları içinde Taşıt Tanıma Sistemi mevcut en az 3 (üç) bayisinin (istasyonunun) bulunduğunu belgelendirecek ve akaryakıt temini için yetkilendirildiğine ilişkin belge.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01933421