Bilgiye dayalı ekonomik süreç olan bilgi ekonomisi, her geçen gün her düzeydeki sektörde ve hayatın her aşamasında etkisini arttırıyor. Beraberinde getirdiği teknolojiler sanal, dijital, wife özellikleriyle dünyanın her yerine saniyeler içerisinde bağlanmamızı sağlarken, şirketler ve kurumlar bilgi ekonomisinin gerektirdiği kuralları ve prosedürleri uygulama konusunda gri tonların ağır bastığı bir davranış alanıyla kendilerini sınırlandırıyorlar.

***

Bütün dünyadaki kurum ve kuruluşlarda aynı manzaralar ve tereddütler yaşansa da asıl gerçek, dijital sanal teknolojilerin iş hayatını ve kurumlardaki yönetim araçlarını geri dönülemez bir biçimde değiştirdiğidir.

***

İş hayatında başarılı olabilmenin anahtarıysa günümüzde işletmeciliğin, şirket yönetiminin, tüketicilerin, pazarların, teknolojilerin, kurumsal bilginin, üretim formüllerinin, üretim faktörlerinin, finansal kaynakların ve akla gelen dokunulamaz nitelikteki bütün değer ve birikimin internete, veri tabanlarına ve online süreçlere taşındığının farkında olarak hareket etmektir.

***
1993’te ilk internet tarayıcısı Netscape’in çalışmaya başlamasıyla iş hayatı önce geleneksel iş yapan şirket ve kurumlar, yarı biçimde internete bağlı olanlar ve tamamen internete bağlı olan şeklinde üçe bölünmüştü.

***

2000’lerin başlarından itibaren iş dünyası, iş hayatı ve kurumlardan başarılı olanlar tamamen internete, sanal platformlara ve ağlara bağlı özellikleriyle varlıklarını devam ettirerek büyümeye geçerlerken, bu uygulama ve teknolojileri benimsemeyenler geride kalarak geleneksel süreçlerinde günlerini kurtarma telaşı ile baş başa düzeydeki bir hayatı tercih ederek ancak bugünlere gelebildiler.

***

Artık biliyoruz ki dünyada teknolojik bakımdan iki ekonomik yapı vardır. Bunlardan birisi geleceği şekillendiren ve fırsatları değerlendirenlere altın tepsi içinde zenginlikleri sunan bilgi ekonomisi, diğeri de geleneksel ekonomidir. Sanal bilgi ekonomisi üniversitelerden, bilim ve teknoloji parklarından, teknokentlerden gelişerek beslenen, asıl aktörleri ve güçleri genç üniversite öğrencilerinin kurdukları startup şirketler ile üniversite öğretim üyelerinin kurdukları bilimsel araştırma ve geliştirme odaklı spinoff şirketlerdir.

***
Aydın ekonomisi günümüzde istihdam yaratmayan, zenginlik üretmede geride kalan, büyüme kapasitesinin sınırlarına dayanmış, müşteri çekmeyen, maliyeti oldukça yüksek olan ve en önemlisi de öğrenmeye ve değişime sırtını dönmüş geleneksel ekonomik yapıda hızlı bir şekilde küçülmeye giderken bilgi ekonomisi özelliklerini her geçen gün geliştirmeye ve güçlendirmeye odaklanmalıdır. Bugün Aydın ekonomisinde değişen sadece bilgi ekonomisi özellikleriyle her yeri saran internet ağları olmamıştır. Bunlarla beraber kamu, özel tüm kurum ve kuruluşlardaki çalışma usul ve yöntemleri de tamamen değişmiştir.

***

Bundan on yıl önce özel sektör ve kamu kurumları işlerinin neredeyse yarısını internet üzerinden yürütürken bugün bu oran yüzde yetmişleri aşmıştır. Yapılan işlerin sanal ortama taşındığı, işlerin iş yeri dışındaki tüm dünyada personel neredeyse oraya taşındığı bir süreçte, iş hayatındaki eski yönetici-çalışan ilişkilerinin ve insan kaynakları uygulamalarının da yeni formülasyon ve uygulamalarla karşımıza çıktığını görüyoruz.

***
Bilgi ekonomisi çalışma hayatında klasik emir komuta ile emir komuta-kurmay yapılarına başvurulma oranını da sınırlamıştır. Günümüzde maden ocakları gibi az sayıda sektörde yöneticinin astlarına yüksek sesle emirler verdiği, onlara ne yapmaları gerektiğini belirten yönetici ve çalışan ilişkileri geçerlidir. Günümüz kurum ve kuruluşlarında matris-proje modeli ve en çok da takım çalışmasının temel iş yapma tarzı haline geldiği görülmektedir. Takım çalışmasına dayanmayan, sanal online, wife özellikli iş süreçlerinden faydalanmayan kurum ve kuruluşlar yakın dönemin en çok kaybedenleri olacaktır.

***

Çünkü bilgi ekonomisinin temel girdisi bilgidir. Bilgi üretebilmek için de çalışanların fikir, düşünce ve önerilerinden faydalanmak zorunludur. Bunu yapamayan şirketler ve kurumlar hem gelişemezler hem de çalışanlarını motive edemedikleri için verimsizlik batağına saplanırlar.

***
Şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında iş yapma tarzı olarak belirlenen takım modeli işleri organize etmek amacıyla kurulmuş takımlardan oluşan bir sistematiktir. Takım ortak bir amaca, yaklaşıma ve performans ölçülerine bağlı olarak işle ilgili ihtiyaç duyulan becerilere sahip çalışan grubudur.

***

Takım çalışmasında çalışanlar, kendilerini ve birbirlerini kurumun işlerinin başarıyla, yüksek performansla yapılması için sorumlu ve hesap verir kabul ederek hareket ederler. Takım çalışmasına geçmenin, çalışanlara takım halinde çalışabilmeleri için eğitimler vermenin, harcamalar yapmanın temel sebebi, personelin diğer çalışanlarla birlikte tek başına yapabileceğinden ve başarabileceğinden daha fazlasını birlikte gerçekleştirebilmeleri için fikir ve yeteneklerini bir araya getirmeleri fırsatını sağlamasıdır.

***
Günümüzde gelişmiş ülke kurum ve kuruluşlarının üçte ikisi sürekli çalışan grupları olarak iş takımlarından faydalanırlar. Sabah mesaiye başlayan personel birbirlerini tamamlayan becerilerini kullanarak akşama kadar verilen görevleri ve işleri yaparlar. Günümüzde hemen her işletme sanal, online, wife tüm teknolojilerden faydalanıyor ve işlerini büyütme çabası için nitelikli insan kaynağına, üniversite mezunlarına ihtiyaç duyuyorlar.

***

Dünyada internete dayalı dijital teknolojiler, takım çalışmasıyla beraber istihdam artışına yol açarak yeni işlerin patlamasına neden oluyor. İnternet iş yerinde sadece bir takım yazışma ve iletişimleri gerçekleştirmek için kullanıldığında derin biçimde işsizliğe ve istihdam kaybına neden olurken, internete bağlı dijital teknolojileri ve takım çalışmasını bir arada kullanarak işlerini yapan, karşılarına çıkan yeni fırsatları değerlendiren şirketler ve ekonomiler önemli işgücü rakamlarına ihtiyaç duyuyorlar.

***
Startup şirketler, KOBİ büyüklüğünde şirketler olarak üniversite mezunlarını mıknatıs gibi çekerken geleneksel KOBİ’lerde üniversite mezunları çalışmada, kariyer yapmada isteksiz kalıyorlar. Buradaki paradoks ise KOBİ’lerin takım çalışmasından uzakta kalması, takım çalışması yerine geleneksel yönetim araçlarını benimsemeleridir. KOBİ’lerde takım çalışmasına geçilmesi, online, sanal dijital teknolojilerle iş yapmaya başlanması ekonomide tüm olarak kapsamlı bir renovasyona ve çarpıcı rakamlarla istihdam artışına götürecektir. Ekonomide istihdamı arttırmak için devasa yatırımlara, yeni fabrikalara, binalara veya tesislere ya da trilyonluk bütçelere ihtiyaç yoktur.

***

Böyle yapan devletler eski Rusya gibi ya batmışlar ya da borç içinde çırpınıp durmaktadırlar. Bir ekonomide İstihdamın büyük rakamlarla artması için mevcut işyerlerindeki teknoloji, çalışma usul ve yöntemlerinin değiştirilmesi, mevcut kurum ve kuruluşların uygulamalarının sürekli maliyetleri düşürecek biçimde daha esnek, daha güçlü ve daha hızlı üretim yapacak şekilde organize etmeleri ve büyümeye geçmeleri yeterli olacaktır.

***
Bilgi ekonomisi kendi süreçlerini, standartlarını ve teknolojilerini iş hayatımıza taşırken devlet veya özel tüm kurum ve kuruluşların da bu yeni ekonominin kurallarına adapte olması, bu ekonominin sağladığı fırsatlardan faydalanması zorunludur. Stratejik bir kurumsal yönetim müdahalesi olarak takım çalışması eski iş yapma alışkanlıklarının yerini alırken beraberinde geleneğe dayalı uygulamaların bilgiye dayalı hale gelmesini sağlıyor.

***

Geleneksel sanayi ekonomisinin dev şirketleri yerlerini online dijital bilgi ekonomisinin sanal şirketlerine bırakırken, takım çalışması kurum ve kuruluşlar için değer, zenginlik ve enformasyon yaratmanın kritik faktörü haline geliyor. Bir sonraki yazımıza kadar sanal işyeriyle, takım çalışmasıyla ve başarılarla kalın. Eleştiri ve katkılarınız için; [email protected].

***

DİĞER YAZILARI