Efeler Belediyesi’nde tasarruf dönemi

Efeler Belediyesi’nde tasarruf dönemi
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, “Tasarruf Tedbirleri” konulu ve Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili bilgiler verdi.

30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazetede kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin “Tasarruf Tedbirleri” konulu ve 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Söz konusu Genelge kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; kendi bütçeleri veya tasarruflarındaki diğer kaynaklardan yapacakları yurt içi ve yurt dışı harcamaları ile taşınır ve taşınmazların kullanılmasında Genelge ile belirlenen tedbirlere uymakla talimatlandırıldı. Bu kapsamda Efeler Belediyesi de harekete geçti. Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, belediye mali yapısının analiz edilerek bütçe dengelerinin sağlanması için 2024 Mali Yılında uygulanmak üzere bazı harcamalarda tasarrufa gidilmesi ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması amacıyla tedbirler alınması zorunlulu doğduğu belirtildi.

whatsapp-image-2024-05-07-at-15-25-21-001.jpeg

Bu doğrultuda alınacak tedbirler de madde madde açıklandı. O maddeler şu şekilde,

A) Bütçe Ödenekleri Kullanımında Uygulanacak Tedbirler

1- Bütün harcama birimleri, bütçe ile verilen ödeneklerin hizmet öncelikleri gözetilerek tasarruf anlayışı içinde etkin ve verimli kullanılması konusunda azami dikkat ve özeni göstereceklerdir.
2- Ödenekler, tahsis amacı dışında kullanılmayacaktır.
3- Hiçbir harcama birimi, ödeneği olsa bile ihtiyaç fazlası mal ve hizmet alımı yapmayacaktır.

B) Taşınmaz Edinilmesi ve Kiralanmasına İlişkin Uygulanacak Tedbirler

1- Belediyemizce bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecektir. Yılı ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecektir.
2- Belediye Kanununda belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale şartname ve sözleşmelerine alım konusuyla ilgisi olmayan unsurlar dahil edilmeyecektir.
3- Ayrıca kesinleşmiş mahkeme kararı ile taşınmazın tahliyesi gibi kanuni zorunluluk durumunda da yine Hazineye ait taşınmazın bulunmadığının tespitinden sonra, hizmet ihtiyacının karşılanması amacıyla taşınmaz kiralarının yüksek olduğu mahalleler dışında ve rayiç bedeli dikkate alınarak taşınmaz kiralanmasına dikkat edilecektir.
4- Taşınmaz satın alınması, kamulaştırılması ve kiralanmasından önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınacaktır.

C) Basın ve Yayın Giderlerine İlişkin Uygulanacak Tedbirler

1- Belediyemiz basını izleme ve ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacaktır.
2- İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak, zorunlu görülen hallerde dokümanlar ihtiyaç sayısı kadar bastırılacak ve ekonomik malzeme kullanımı tercih edilecektir.

Ç) Elektrik, Bilgisayar, Kırtasiye, Demirbaş ve Temizlik Malzemeleri Kullanımında Uygulanacak Tedbirler

1- Belediyemizde kağıt kullanımı en aza indirilecek; rapor, bilgilendirme ve benzeri dokümanların hazırlanmasının ve dağıtımının yapılmasının elektronik ortamda yapılmasına dikkat edilecektir.
2- Kırtasiye malzemelerinde aşırı tüketim önlenecek, gereksiz alımlar yapılmayacak, atık kağıt ve diğer malzemelerin değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine geri kazandırılması için gerekli tedbirler alınacaktır.
3- Demirbaş alımı zorunlu hallerde yapılacak, kullanım ömürleri tamamlanmadan değiştirilmeyecektir.
4- Birimlerde elektrik tesisatlarının etkin ve verimli çalışması sağlanacak; bakım, onarım ve kontrolleri düzenli yapılacak; yeni alınacak elektrik malzemelerinin güvenli ve ekonomik olmasına dikkat edilecek; kullanılmayan bina ve tesislerin elektrikleri kesilecek; çalışma odalarında gereğinden fazla lamba kullanılmayacak; personel ve sekreter odalarında TV, çay makinesi, ilave ısıtıcı ve soğutucu gibi elektrikli aletler kullanılmayacak; tasarruf bilinci yaygınlaştırılarak tedbirlerin takibi ve tutanaklarının düzenlenmesi amacıyla sorumlu bir personel belirlenecektir.
5- Belediyemizde hizmet gereklerine uygun ekonomik ve gelişmiş bilgisayar teknolojisinin kullanılmasının sağlanması amacıyla birimler tarafından alınacak bilgisayar ve donanımlarının mevcut sistemle uyumlu ve kullanışlı olup olmadığı göz önünde tutularak Bilgi İşlem Müdürlüğü bilgisi dahilinde olması sağlanacaktır.
6- Zorunlu hallerde demirbaş alımları gerekçesi belirtilmek suretiyle sadece onay ile yapılabilecek, lüks ve gösterişli demirbaş alımlarından kaçınılacak ve özellikle bilgisayar, fotokopi makinesi, faks cihazı gibi demirbaşların bakımları zamanında yapılarak kullanım dışı kalmamaları için gerekli tedbirler alınacaktır.
7- Temizlik malzemeleri kurumsal ihtiyaçlar göz önünde tutularak toplu satın alınacak, stoklanması, ihtiyaca uygun olarak kullanılması ve stok kontrolü sık sık yapılacaktır.

D) Araç Kullanımına İlişkin Tasarruf Tedbirleri

1- Birim amirleri sorumluluğunda olmak üzere hizmet araçları ile iş makinelerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacak ve özel amaçlarla kullanılmasına asla izin verilmeyecektir.
2- İhtiyaç analizleri yapıldıktan sonra acil ve zorunlu haller dışında yeni taşıt edinilmeyecektir. Mevcut taşıtlar da yeniden gözden geçirilecek; ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış olan taşıtlar ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecektir. Taşıt edinilmesi zorunlu durumlarda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınacaktır.
3- Memuriyet mahalli dışındaki görevlere (şehirlerarası, merkezden taşraya ve taşradan merkeze vb.) zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmemesi hususunda ilgililerce azami özen ve dikkat gösterilecektir. Ayrıca memuriyet mahalli dışındaki görevlere başka ulaşım araçları ile gidilmesi halinde aynı yere ilgilinin görevinde kullanılmak üzere taşıt gönderilmeyecek, gidilen yerdeki resmi hizmet araçlarından istifade edilecektir.
4- Taşıtların daha az yakıt tüketecek şekilde kullanılmasının sağlanması amacıyla tüm şoförlere yönelik araç kullanma konusunda gerekli teknik bilgiler eğitimi planlanacak ve uygulanacaktır.
5- Birim amirleri sorumluluğunda olmak üzere tüm araçların hizmet aracı olduğu göz önünde tutularak havuz sistemine uygun görevlendirmeler yapılması sağlanacaktır.
6- Birim amirleri tarafından araç takip sistemleri titizlikle izlenecek ve sonuçlarına göre gerekli tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda taşıtların masrafları gider türleri itibariyle plaka bazında düzenli olarak kayıt altına alınacak; harcama yetkililerince taşıtların çalışma süresi, güzergahı, ortalama yakıt tüketim değeri, bakım maliyetleri ve sürücü performansı düzenli olarak izlenecektir. Bu sistemle önemli ölçüde yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması amaçlanacaktır.

E) İşgücü Tasarrufu ve Personel Giderleri Konusunda Uygulanacak Tedbirler

1- Tüm birimler tarafından işgücü planlaması ile yürütülen işlere ilişkin iş tanımları ve iş akış süreçleri belirlenerek hizmetlerin uygun personelle zamanında, etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar derhal başlatılacaktır.
2- Bütün birimler tarafından personel eksikliği ya da fazlalığı analizi yapılarak varsa ihtiyaç fazlası personel, ihtiyacı olan birimlerde çalıştırılmasının sağlanması amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek ve atıl personel oluşmasına izin verilmeyecektir.
3- Personele göre iş değil, işe göre personel ilkesi dikkate alınarak personelin birimlerinde eğitim durumuna göre uygun kadrolarda istihdam edilmesine özen gösterilecektir.
4- Birimlerde gerek eğitim ve iş yürütümü eksikliği olan personelin verimliliğinin arttırılması ve gerekse mevzuat bilgilerinin yenilenmesi amacıyla uygun eğitim konuları ile katılacak personel sayısı tespit edilerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi sağlanacaktır.
5- Birim amirleri tarafından personelinin çalışma barışı, görev aidiyeti, motivasyonu ve mutluluğunu olumsuz etkileyen gerek kurumsal ve gerekse görevle ilgili olmayan diğer sorunların giderilmesine yardımcı olacak tedbirler alınacak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi sağlanacaktır.
6- Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecektir. Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma giderlerini asgari seviyede tutmak amacıyla 22/05/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununda yer alan serbest zaman ve denkleştirme süresi hükümlerini öncelikle uygulayacaktır.
7- 4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin süreleri, ilgili yıl içerisinde kullandırılacak olup, önceki yıllarda hak kazanıp yıllık ücretli izin süreleri, yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde 3 yıl içerisinde kullanılacaktır.

F) Enerji ve Su Alımlarına İlişkin Uygulanacak Tedbirler

1- Belediyemizdeki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi”nde yer alan tasarruf önlemlerine uyulmaya gayret gösterilecektir.
2- Doğalgaz, kalorifer yakacağı ve elektrik enerjisi tedarikinde serbest tüketici kriterlerini sağlayan binalarda ihale usulleri uygulanarak enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır.
3- Ayrıca kamu alımlarında, enerji verimliliği yüksek projeler ile enerji kullanımı düşük ürünlerin tercih edilmesi sağlanacaktır.
4- Su kullanımında israfı önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak ve tasarruflu cihazlar tercih edilecektir. Sulama çalışmaları esnasında da mümkün olduğunda şebeke suyu kullanılmayacaktır.

G) Belediye Kaynaklarının Kullanımında Uygulanacak Tedbirler

1- Belediye kaynaklarının israf edilmeden etkin ve verimli kullanılması için bütün birimler ve personel gerekli dikkat ve özeni göstereceklerdir.
2- Planlanmış kaynağı ve ödeneği olmayan ihalelere çıkılmayacak, ihaleye çıkılması zorunlu olan hallerde gerekçesi ile onay alınacaktır.
3- İhaleye çıkılan işlerde maliyet tahminleri yapılırken, gerçekçi miktar ve tutarlar üzerinden hazırlanmasına önem verilecektir.
4- Her türlü malzeme alımında önce birimler arası koordinasyon yapılarak ihtiyacın varsa mevcut stoklardan karşılanması esas alınacaktır.
5- Yurt dışından yapılacak satın almalarda, ihtiyaçların kur farkı zararı ve ilave kaynak ihtiyacı yaratılmadan temini hususunda şartnamelerde gerekli hükümlere yer verilecektir.

H) Birimlerin Sorumluluğu

1- Birimlerde görevli tüm amir ve personel, azami tasarrufun sağlanması amacıyla hizmette aksama ve gecikmeye sebep olmayacak şekilde bu Genelge ile sınırlı kalmaksızın görev ve kullanım alanları içinde ek tasarruf yapılacak alanları da belirleyerek tasarruf tedbirlerini almak ve uygulamak görev ve sorumluluğundadırlar.
2- Birimler tarafından tasarruf tedbirlerinin sonuçlarının izlenmesi ve kıyaslanabilmesi için gerekli kayıt ve raporlama sistemi kuracaklardır.
3- Bu Genelge kapsamında alınacak ve uygulanacak tasarruf tedbirlerinin, belediye hizmetlerinde bir aksama ve gecikmeye sebep olmadan planlanması ve yürütülmesinden birim amirleri sorumludur.
4- Belediyemize bağlı şirketler tarafından da kendi bünyelerinde uygun tasarruf tedbirlerinin alınması ve uygulanması sağlanacaktır.

I) Diğer Hususlara İlişkin Uygulanacak Tedbirler

1- Bedeli kurum ve kuruluşlarca karşılanmak suretiyle satın alınan mal veya hizmetler karşılığında tahakkuk eden her türlü ayni veya nakdi menfaatin, şahıslarca tasarruf edilmesi önlenecek ve belediyemizce kullanılması sağlanacaktır.
2- Belediyemizce ek mali yüklerle karşılaşılmaması için fatura karşılığı ödemeler ve diğer yükümlülükler zamanında yerine getirilecek ve bunun için her türlü tedbir alınacaktır.
3- Zorunlu durumlar dışında mesleki kuruluş veya derneklere üye olunmayacaktır ve uluslararası kuruluşlara mevcut üyelikler gözden getirilerek faaliyetlerimize doğrudan katkı sağlamayanlar sonlandırılacaktır.
4- Ayrıca hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla ihtiyaç duyulan araştırma, geliştirme, eğitim vb. ihtiyaçlar öncelikle belediyemiz personeli veya ilgili kurumların bilgi ve tecrübe sahibi personelinden faydalanarak karşılanacak, zorunlu olmadıkça danışmanlık hizmetli satın alınmayacaktır.

İ) Tereddütlerin Giderilmesi, Tedbirlerin Alınması ve Yürürlük
1- Zorunlu hallerde bu Genelge kapsamında değişiklik yapmaya, tasarruf tedbirlerinin başarıya ulaşmasında ortaya çıkacak sorunları ve tereddütleri gidermeye ve gerekli tedbirleri almaya Başkanlık Makamı yetkilidir.
2- Genelge hükümlerine riayet etmeyen müdür, şef, amir ve personeller hakkında ise gerekli yasal işlemler uygulanacaktır.
3- Bu Genelge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

whatsapp-image-2024-05-07-at-15-25-22-001.jpeg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.