İncirliova’da bahçeli kargir ev satılacak

İLAN

İNCİRLİOVA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1. Aşağıda her türlü niteliği belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz mallın satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 29.11.2023 Çarşamba günü karşısında yazılı saatde İncirliova Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.

2. İstekliler geçici teminata ait makbuz veya teminat mektubu, vergi numarası, Nüfus Cüzdanı Suretini (Tüzel kişilerde yılı içinde alınmış noterden onaylı yetki belgesi, imza sirkülerini ve tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi) ayrıca başkası adına katılacak olanlar noter tasdikli vekaletnamelerini ihale saatine kadar komisyona vereceklerdir. P.T.T. ile yapılan başvurularda meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3. İhaleye katılabilmek için kanuni ikametgah belirtilmesi zorunludur.(Gerçek kişiler ikametgah ilmühaberi verecektir.)

4. 4706 sayılı Kanun gereğince ihale bedelleri Katma Değer Vergisi ile vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

5. İhale bedelleri defaten ödenebileceği gibi iki yıl içinde 8 eşitte yasal faizi ile birlikte de ödenebilir. Peşin satışlarda %20 indirim uygulanır

6. Satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

7. İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

8.İhale ye ilişkin duyuru www.milliemlak.gov.tr Web Sitesinin satış ihale bilgileri kısmında ayrıca yayınlanacaktır.

9-Satış bedeli üzerinden 5000,00 TL’na kadar olan kısım için %1 (yüzde bir), 10.000,00 TL’na kadar olan kısım için %0,5 (binde beş) aşan kısım için ise %0,25%(binde yirmi beş) döner sermaye ücreti alınır.

. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.0.256.5852454

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALlN

Sıra

No

Dosya No

Mahallesi

Mevkii

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Payı

Tahmini

Bedel TL.

Geçici

Teminatı TL

İhale saati

Fiili ve

İmar durumu

1

09060100189

Acarlar

Köyiçi

Bahçeli Kargir Ev

116

1

4.456,72

690/2400

(1281,31m2

2.435.000,00

243.500,00

10:00

Konut Alanı imarlı

#ilangovtr BASIN NO: ILN01933544