KARACASU KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

KARACASU KAYMAKAMLIĞI

MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

SıraİL/İLÇEMahallesiMevkiAdaParselYüzölçümü m2Kiralama AmaçıKira Süresi (yıl)CinsiTahmini Edilen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarihiİhale SaatiİŞLEM
1AYDIN/
KARACASU
YOLÜSTÜ MAHALLESİDHTA16.000,00Ulaşım Yolu5 YılFundalık40.000,00 TL4,000,00 TL19/04/202410:10Kiralama


1)Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz Kiralama ihalesi tahmini bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile karşısında yazılı tarih ve saatte Karacasu Milli Emlak Şefliği odasında kurulacak komisyonca yapılacaktır.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
  1. Malmüdürlüğü Veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş teminat mektubu,
b) İkametgâh Belgesi ve TC Kimlik Numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti(fotokopi) (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),
c) Özel Kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noterden onaylı vekâletname
d) Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını gösterir belge,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından
veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam
yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletnameyi,
İhale komisyonuna vermeleri ve ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
3) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
4) Düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan kişi/tüzelkişiliğe aittir.
5) İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Karacasu Kaymakamlığı (Milli Emlak Şefliğinde) ücretsiz olarak görülebilir.
6) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanacak tekliflerini ilanda belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8) İhaleye ilişkin iletişim bilgileri ; Tel: 0 256 441 32 91 Belge geçer (faks): 0 256 441 20 15


İLAN OLUNUR


#ilangovtr BASIN NO: ILN02012153