Bu hafta gazetenin bana ayrılan bölümünde sizlerden en çok gelen sorulardan biri olan çok “Ev sahibim sözleşme devam etmesine rağmen çıkmamı istiyor” diyen kiracının hakları nelerdir? konusunu izah etmeye çalışacağım. Sizlerin de bildiği gibi son dönemde kira hukuku ile ilgili birçok hukuki uyuşmazlıklar yargıya intikal etmektedir.

Kiracı ile kiralayan arasında yapılan sözleşme devam ederken, kiracının tahliye edilmesi talebi hukuken geçerli kabul edilmemektedir.
Kiracının kira sözleşmesinin gerekli şartları haiz olması durumunda sahip olduğu birtakım hakları bulunmaktadır. Bu haklar, genel itibariyle kiraya verenin yükümlülüklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu hak ve yükümlülükler kapsamında kiracı, kiraya verenden birtakım taleplerde bulunabilir.

-Kiralanan hangi maksat ve amaç için kiralanmışsa, kiralananı o maksada elverişli olarak kiraya verenden teslim alma hakkı.

-Kira sözleşmesi süresi içerisinde kiralayanın kullanımını engelleyen hususların ortadan kaldırılmasını talep etme hakkı.

-Türk Borçlar Kanunu’nun kiraya verene yüklediği edimleri yerine getirmemesi karşısında sözleşmeyi feshedip akitten haklı nedenle dönebilme hakkı.

-Kiralananın kiracıya geç teslim edilmesinden kaynaklı oluşan zararı talep etme hakkı.

-Kiralananın kullanımıyla ilgili olmak üzere, kiralananda yapılan yan giderleri kiraya verenden talep etme hakkı.

-Ayıbın giderilmesini isteme hakkı.

-Aksinin kararlaştırılmamış olması durumunda, kiraya verenin zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmesini talep etme hakkı. Örneğin; asansör tadilat bedeli, mantolama ücreti vb. yan giderleri kiraya verenden talep edebilir.

-Üçüncü bir kişinin kiralananda hak ileri sürmesi durumunda kiraya verenden, davayı üstlenmesi ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini talep etme hakkı.

-Sözleşme süresi dolmadan, haklı bir gerekçe olmadan, sözleşme devam ettiği sürece kiralanan taşınmazdan çıkarılamama hakkı.

-Kiraya verenden yazılı izin almak koşuluyla, kiralananı başkasına devretme veya alt kiraya verme hakkı.
Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler (ısıtma, aydınlatma, su, aidat vb.) dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez.

-Kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.