KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALESİ

T.C. KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Aydın ili, Koçarlı ilçesi mahallelerinde mülkiyeti ve tahsisi belediyemize ait aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi hükümünce Açık Teklif Alma Usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde kira şartnamesi hükümleri çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda kira ihalesi yapılacaktır.
S.
NO.
İLİLÇEMAHALLECİNSİADA/PARSELALANI
(M²)
MUAMMEN BEDELİ
(5 YILLIK)+
K.D.V
GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )
Türk Lirası
ŞARTNAME BEDELİİHALESİ SÜRESİTARİHİSAAT
1AYDINKoçarlıYağcıdere Mah.Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü189/613.707,6020.000+%1 K.D.V600,00800502.05.202413:40
2AYDINKoçarlı
Gaffarlar Mah.
Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü160/752.138,9950.000+%1 K.D.V1.500,00800502.05.202413:50
3AYDINKoçarlıCincin Mah.Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü206/2,268/1327.201,2720.000+%1 K.D.V600,00800502.05.202414:00
4AYDINKoçarlıYağhanlı MahÇam Fısıtığı Kozalağı Ürünü114/2,114/905.097,22100.000+%1 K.D.V3.000,00800502.05.202414:10
5AYDINKoçarlıYeniköy Mah.Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü172/3,178/1,172/2,172/1,172/4,172/5,172/6,185/4,178/4,178/5207.131,58760.000+%1 K.D.V22.800,00800502.05.202414:20
6AYDINKoçarlıÇakmar Mah.Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü118/449.046,5970.000%1 K.D.V2.100,00800502.05.202414:30
7AYDINKoçarlıÇakırbeyli Mah.Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü163/11612.695,2530.000%1 K.D.V900,00800502.05.202414:40
8AYDINKoçarlıHalilbeyli Mah.Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü150/119,150/118,203/1,203/2,154/119.768,9336.000%1 K.D.V1.080,00800502.05.202414:50
9AYDINKoçarlıBoğaziçi(Madrandere)Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü125/148.839,8280.000%1 K.D.V2.400,00800502.05.202415:00
10AYDINKoçarlıKasaplar Mah.Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü143/1,144/112.158,9770.000%1 K.D.V2.100,00800502.05.202415:10
11AYDINKoçarlıHaydarlı Mah.Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü145/2,146/230.714,25100.000%1 K.D.V3.000,00800502.05.202415:20
12AYDINKoçarlıGözkaya Mah.Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü168/5, 225/1, 269/5, 273/219.632,2836.000%1 K.D.V1.080,00800502.05.202415:30
13AYDINKoçarlıYeni Mah.
Gündoğan Mah.
Çam Fısıtığı Kozalağı Ürünü150/50, 150/48
76/20, 60/167, 60/14, 61/1
60.989,9050.000%1 K.D.V1.500,00800502.05.202415:40
İhale Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6 Koçarlı Belediyesi Hizmet Binası Kat.2/KOÇARLI/AYDIN Meclis Toplantı Salonunda Encümen Huzurunda Yapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz Kira Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Vergi Levhası,Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz Kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2024 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
C. Ortak girişim olması halinde;
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,Vergi Kimlik Numarası veya Vergi Levhası,ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.
İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla ,2886 Sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilecektir.Ancak,teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.Sunulan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur.Saat ayarıTürkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerisin saat ayarı esas alınır. 2886 sayılı kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.Taşınmaz Kira bedeli isteyen 5 Yıllık ihale bedelini davet yazısının tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin yatıracaktır.İsteyen %50’sini sözleşmeye davet yazısının tebliğinden itibaren 15 gün içinde yatıracaktır. Kalan %25’sini 31 Aralık 2025, Kalan %25’sini 31 Aralık 2026 Tarihine kadar ödeyecektir. Ayrıca taksit yapılan ödemelerde TÜFE “Tüketici Fiyat Endeksindeki” 12(on iki) aylık ortalamalara göre vade farkı uygulanacaktır Ayrica her türlü vergi, resim ve harçlar aliciya aittir.Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.İlan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02020169