KUŞADASI BELEDİYESİ KİRALAMA İLANI

Kuşadası Belediye Başkanlığından;

İhale İli :Aydın

İlçesi :Kuşadası

Kurum :Kuşadası Belediye Başkanlığı

İşin Adı / Konusu/Cinsi :Taşınmaz kiralama işi.

İhale onay Tarihi ve Sayısı :01.11.2023 tarih E.1206 ve 07.11.2023 Tarih, E.1223 Sayılı yazılar

Encümen Karar Tarihi ve Sayısı :02.11.2023 tarih , 2515 ve 08.11.2023 Tarih 2539 sayılı Encümen Kararları

İhale Tarihi & Saati :30.11.2023 & 10:00’dan itibaren

İhale Usulü :2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü

İlan Şekli :Yerel Gazetede 1 Defa, İnternet Haber Sitesinde 1 Defa, Kuşadası Belediyesi İnternet Sayfası ve İlan Panosu

TAŞINMAZ LİSTESİ

Sıra No:

Mahalle

Ada / Parsel

Adres

Yüzölçümü (m2)

Kullanım Şekli

Muhammen Kira Rayiç Bedeli

Geçici Teminat Yıllık (%3) , 10 Yıllık %30 TL

İhale Saati

Ödeme Şekli

Kira süresi

1

Türkmen

1976/1

Değirmendere 3501Sk. Market:10/3 Cafe:10/4

Market:100,20m² Cafe: 100,20m²

Market ve Cafe

Aylık 30.000.00TL+KDV Yıllık 360.000.00TL+KDV

108.000.00TL

10:00

Aylık Peşin

10 Yıl

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Adres

Yüzölçümü

Kullanım Şekli

Muhammen Kira Rayiç Bedeli

Geçici Teminat Yıllık %(3) 3 Yıllı (%9)

İhale Saati

Ödeme Şekli

Kira Süresi

2

Kadınlar Denizi

1726/3

Yüksel Yalova Cd.20/Z8

11m²

Büfe

Aylık 2.200.00TL +KDV, Yıllık 26.400.00TL+KDV

2.376.00TL

10:10

Aylık Peşin

3 Yıl

Sıra No:

Mahalle

Ada / Parsel

Adres

Yüzölçümü (m2)

Kullanım Şekli

Muhammen Kira Rayiç Bedeli

Geçici Teminat Yıllık (%3) , 10 Yıllık %30 TL

Özel Teminat %15

İhale Saati

Ödeme Şekli

Kira süresi

3

Türkmen

1639/2 Kuzeyi Kamuya Terk Alanı

İkiçeşmelik Mh.Opus Apart Otel Yolu Sk. No.10/Z01

1840m²

Kamuya Terk Alan

Aylık 15.000.00TL Yıllık 180.000.00TL

54.000.00TL

27.000.00TL

10:20

%25

Peşin, % 25’i 15 Mayıs, %25’i 15 Temmuz, %25’i 15 Eylül

10 Yıl

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Adres

Yüzölçümü

Kullanım Şekli

Muhammen Kira Rayiç Bedeli

Geçici Teminat Yıllık %(3) 3 Yıllı (%9)

Özel Teminat %15

İhale Saati

Ödeme Şekli

Kira Süresi

4

Davutlar

2745 Parsel Deniz Cephesi Park Alanı İçi

Orhan Gazi Cad. No:62

15m² Kapalı, 50m² Açık Alan Toplam:65m²

Büfe

Aylık 20.000.00TL, Yıllık 240.000.00TL

21.600.00TL

36.000.00TL

10:30

%50 Peşin, %25 15 Temmuz, %25 15 Eylül

3 Yıl

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda liste halinde belirlenmiş taşınmazların kiralama işi 30.11.2023 tarih, saat 10:00’dan itibaren Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre ihalesi yapılacaktır.

Madde2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Madde 4- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.

M

Madde İİhale açık arttırma usulü ile yapılacağından isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde -- İhaleye Katılabilmek için;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır) veya nüfus müdürlüğünden.

2. Kimlik fotokopisi (2 adet)

3. Noter onaylı imza sirküleri (ASLI)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tasdikli imza beyannamesi (ASLI)

2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

3. Adres beyannamesi

C) ORTAK BELGELER:

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2) Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,

3) İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’,

4) İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz (ASLI)

5) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

6) İhale şartnamesinin tamamen okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin beyan(Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

7)İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY/PKK vb. silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)

8) Geçici ve özel teminatın yatırıldığına dair makbuz (ASLI) veya İhale Şartnamesinin 10. Maddedeki değerler,

9) Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

a) Gerçek kişi olması halinde gerçek kişinin

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği oluşturan her kişinin

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi

D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E) Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

F) Taşınmaz listesinin 1. Sırasındaki taşınmaz için; Tüzel kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi’ne borcu yoktur belgesi.

Madde 4- KİRALANANIN KULLANIM NİTELİĞİ:

İhale konusu taşınmazların kullanım niteliği; 2., 3. Ve 4. Sırada taşınmaz listesinde belirlenmiş, 1.sırada yer alan taşınmaz market ve cafe inşaatının yapımı ve 10 yıl süre ile kiralanmasıdır.

İlanda belirtilen iştigal mevzusu amacında işletilecek, faaliyet değişikliği için Encümen Kararı alınmadan başka bir amaçla kullanılmayacaktır

Madde 5-Şartname bedeli 2.000.00TL (İkibin Tük Lirası), dır.

Madde 6-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İHALE KOMİSYONU) teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

Gürol TURHAN

Belediye Başkan Vekili

#ilangovtr Basın No ILN01929380