Kemal Benli

Kemal Benli

UKRAYNA – RUSYA SAVAŞI

UKRAYNA – RUSYA SAVAŞI

Değerli Okuyucular.

“Aydın’ın Sorunları“ yazıma kısa bir ara vererek, güncel bir konuya değinmek istiyorum.

***

Başta etrafımızda, sonra yakın çevremizde, ülkemizde ve Dünyada neler olup bittiğini, komşu olsun olmasın, başka ülkelerde neler olup bittiğini, ancak çok ve sorgulayarak okumak, okuduklarımız üzerinde derin derin düşünerek, muhakeme ederek haberdar olabilir ve önceden önlem alabiliriz .

***

Vakit çok geç olmadan, “Atı alan Üsküdar‘ı geçmeden en ciddi ve sert önlemler alınmalıdır. Daha sonra alınacak önlemler, ne kadar ciddi ve sert olursa olsun, hiç bir işe yaramayacaktır.

***

Etrafımızda, Komşu ülkelerde, Ata yurdumuz Asya Bozkırlarında, Azerbaycan’da, Kazakistan‘da, Özbekistan’da, Kırgızistan’da, Türkmenistan‘da Tacikistan‘da neler oluyor?

***

Ukrayna’ da ve Rusya Federasyonu‘nda neler oluyor?

Ata yurdumuz Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde neler oluyor?

Ruslar, hem Ukrayna‘da, hem de Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi Türk Devletlerinde neler planlıyor? Neler yapıyor?

***

Sovyetler Birliğinin, ABD ile Sovyetler Birliği arasında uzun bir süre devam eden görüşmelerde, “Güven Bunalımı“ nihayet aşılmış ve Sovyetler Birliği, ABD ile Sovyet Rusya‘nın son önderi Mihael GORBAÇOV arasında varılan anlaşma ile Sovyetler Birliği, 26 Aralık 1991‘de resmen dağılmış oldu.

***

Gorbaçov‘un yerine geçen Yeltsin Döneminde Rusya kısa bir Sarsıntı /Fetret dönemi yaşamış olsa da, eski bir KGB ajanı ve Yüzbaşısı olan Vladimir PUTİN‘in kıvrak zekası, hem siyasi ve hem de Devlet Adamlığı deneyimleri sayesinde, toparlanarak, uluslararası arenada çok saygın ve güçlü bir ülke konumuna gelmiştir.

***

Rusya, Sovyetler Birliğinin ilk dağılma sürecinde kısa bir süre sarsılsa ve Türk devletleri üzerindeki nüfuzu, Putin‘in, kendi ülkesi için sergilediği muhteşem, akıllı , cesur ve kararlı tutum sayesinde, Türk Devletleri üzerindeki nüfuzunu yeniden tesis etmiştir.

***

Rusya Federasyonu, homejen bir siyasi bütünlük içerisinde değildir. Bünyesinde bir çok etnik grubu barındırmaktadır. 85 Federe yapıya sahiptir. 85 Federe yapının 22‘si Federe Cumhuriyetlerden oluşur.

***

Bu Federe Devletlerin 68‘inin kendi Anayasaları olmasına rağmen, bu anayasa uygulanmaz ve Rusya‘nın kendi Federal Anayasası geçerlidir.

***

Bu Federe Devletler şunlardır:

Adige Cumhuriyeti, Sünni Müslümandır, Altay Kökenlidir.

***

Altay Cumhuriyeti, Altay Kökenlidir, Bir kısmı Müslüman ve bir kısmı da eski Tek Tanrılı Türk Dinlerine mensuptur. Başkurdistan (Başkurtistan) ,Müslüman ve Altay kökenlidir. Başkenti Ural Dağlarındaki UFA şehridir. Ulan Batır, Başkort Türklerinin ünlü Destanıdır. Bunlardan başka, çoğunluğu Türk /Altay Kökenlidir.

***

Ancak bir kaçı Rus asıllıdır ki bunların çoğu da, gene İslamiyet Öncesi Hristiyanlığın Ortodoks mezhebini kabul etmiş Saka ( İskit ) Türkleridir. Önceleri Hazar Denizinin güneyi ile doğusunda yaşayan Sakalar (İskitler) adına destanlar yazılan Alp Er Tunga (Alp Er Tunga Destanı - İranlılar, Afrasiyap derlerdi) İranlılar tarafından yenilgiye uğratılınca, yönetimi, tarihin il kadın hükümdar Tomris devralmıştır. Sakalar, Tomris önderliğinde, Kıpçak Bozkırları olarak bilinen ve savaşın sürdüğü Donbas (Don Nehrinin başı, kaynağı ) ve Luhansk bölgelerine yerleşmişlerdir.

***

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev Tomris Han’ın filmini yaptırmıştı. Kazakistan’ da gösterime giren film, her nedense bir türlü Türkiye ‘ ye getirilemedi. Atalarımız işte Alp Er Tungalar, Tomris Hanlar, Mete Hanlar , Attilalardır bizim.

***

Ne var ki, Sakalar ve Hunların tamamı Hristiyanlığı kabul edince Türklük özelliklerini tümü ile yitirmiş, Ortodoksluğu kabul edenler Slavlaşmış, Katolikliği kabul edenler Germenleşmişlerdir. Avrupa Germen Kültür Tarihi, Germen Kavimlerinden Kuzey Gotlarının Attila Önderliğindeki Hunlarla (Vizigotlar) sürekli ilişki halinde olduğunu yazar.

***

Bunların tümünü, tarihler yazmasa da, bunları kanıtlayacak deliller vardır. En azından o zamanki Sakalara ve Hunlara ne oldu? Bugün neredeler? Ayrıca, Mir sözcüğü, tam ve öz be öz Türkçedir. Dünya‘da Türkçeden başka hiçbir dilde Mir sözcüğü yoktur. Mir, Türkçe‘de Bey anlamına gelmektedir.

***

Büyük Cengiz Han İmparatorluğunun dağılmasından sonra, Anadolu Beyliklerine benzer Hanlıklar ve Beylikler ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de Nogay Hanlığıdır. Nogay Hanlarına Mirza denirdi.

***

Bunun asla inkar edilmez bir hakikat olduğu, yer adlarından ve insanların yüzlerinden kolayca anlaşılmaktadır.

***

Ruslar, Türkçe olan bu yer adlarını silerek yerine Rusça olanlarını koymaktadır.

***

Misal olarak,

DONBAS, yani Don Nehrinin başı, kaynağı anlamına gelen bu Türkçe sözcüğü, Donetsk olarak değiştirmiştir .

***
Kazakistan‘ın başkentinin adı, Elma Baba /Elma Ata anlamına gelen Elma Ata iken anlamsız bir ad ile değiştirerek Almatı Yapmışlardır. Ayrıca Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan‘ın Kiril alfabesini terk ederek Latin Alfabesine geçişi engellenmiştir. Yazı yolu ile anlaşabilmemiz asla mümkün değildir. Kazakistan eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev‘i görevden alarak, yerine Rus yanlısı Kasım Cömert Tokayev ‘i getirmiştir.

***

Rusların, Orta Asya içlerine ileri akınlarda bulunması ve Birlikten beraberlikten, silahtan yoksun, Türk İllerini kolaylıkla ele geçirmesi, “Korkunç İvan“ adı ile anılan 4. İvan zamanında gerçekleşmiştir. Daha sonraki yıllarda ardılları 1. ve 2. Petro zamanında da Kafkasların işgali tamamlanmıştır.

***

Ruslar Orta Asya Türk Topraklarında elini kolunu sallayarak ilerlerken, Osmanlı Sarayı ve Hükümeti, yeni saraylar yapmak ve saraylarda eğlenceler düzenlemekle meşgul idi. Osmanlı‘nın günümüzde Kuşadası‘nda Kervansarayı bulunan tek Türk Asıllı paşası Öküz Mehmet Paşa, Azak Denizini, bir kanal ile Volga Nehrini birleştirecek ve Rusların Orta Asya Türk İllerine ilerleyişi durdurulacaktı. Ancak Osmanlı Sarayındaki Devşirme ve Enderun‘ da yetişmiş sivil paşaları bu projeye destek vermemişlerdir.

***

Ayrıca, Ruslar en çok ve şiddetli savaşlarını, bir Türkler yaptıkları gibi İsveçlilerle de yapmışlardır. Prut Savaşında bataklık bölge ile Rus Ordusu arasında sıkışan İsveç Kralı Demirbaş Şarl, Türklere işbirliği ve yaparak Rusları tarihten silmeyi teklif etse de Osmanlı Sarayı, bu öneriyi kabul etmemiştir ( Bakınız Prof. Dr. Nimeti KURAT’ın Rus Tarihi ve Rus Tarihçi Yakubovski‘nin Altınordu ve İnhitatı/yıkılışı adlı eserlerine)

***

Ruslar, bizim 93 Harbi dediğimiz 1877 – 1878 Türk Osmanlı Savaşında, Balkanlar’dan Tuna Nehrini geçerek bu günkü Yeşilköy‘e kadar gelmişler ve Osmanlı’nın baş şehrine 30 Km. kadar yaklaşmışlardı. İngilizlerin araya girmesi ile Ruslara çok Korkunç tavizler vererek Ayastefanos / Yeşilköy Antlaşması yapılmıştır. Aynı savaşta Ruslar Kafkaslar’dan da ilerleyerek Kars, Erzurum,

***
Erzincan, Gümüşhane, Bitlis gibi illerimizi işgal etmiş ve 1915 yılında, Rusya’da Lenin Önderliğindeki Bolşevik Devrimi ile kendiliklerinden çekilip gitmişlerdir.

***

Putin önderliğindeki Ruslar, bünyesinde çok çeşitli etnik unsurları barındıran Batı ve Doğu Roma‘nın, Osmanlının yaptığı hataları yapmak istemiyor. Bünyesindeki, çoğu Türk ve Müslüman olan etnik grupların tümünü soykırıma/etnik temizliğe tabi tutamayacağına göre, bu grupları akıllı ve ustaca bir yöntem ile ortadan kaldırıyor ve sayılarını azaltarak daha homejen bir Rus ırkı yaratmaya çalışmaktadır.

***

Rusya‘da Çarlık rejimin devrilerek yerine Komünizmin kurulması ve her türlü dini faaliyetlerin yasaklanması sayesinde,

***

Rusya‘da Hristiyanlaştırma/Ortodokslaştırma ve dolayısı ile Ruslaştırma faaliyetleri 80 yıl kadar bir süre durmuştu. Ancak Sovyetler Birliğinin dağılması ile her türlü dini faaliyet yeniden serbest bırakılınca Rus Ortodoks Kilisesi, Hristiyanlaştırma ve Ruslaştırma Faaliyetlerine yeniden başlamıştır .

***

Putin bu savaş ile bir değil bin kuş vurmaktadır. Türk ve Müslüman asıllı halkı Ukrayna Cephesine sürerek bunların “Vatan için ölmelerine” neden olurken dul kalan eşlerini de Rus erkekleri ile evlenmeye zorlamakta ve böylelikle bunlardan kurtulmaktadır.

***

Kazakistan nüfussunun % 60‘ı Türk asıllı Kazaklardan oluşurken, %40‘ı da Ruslardan oluşmaktadır. Orta Asya Türk İllerindeki nüfuzunu yitirmek istemeyen Ruslar, Kazakistan‘daki hali hazırda % 40 olan Rus Nüfusunu en azından % 50‘ye ve 60’a çıkarmak istemektedir.

***

Burada ABD, İsrail, Rusya ve Ukrayna arasında varılan gizli bir anlaşma ve “Danışıklı Dövüş” olduğu açıkça belli olmaktadır.

***

Rusya Federasyonun, yedekleri sözde silah altına alma kararından sonra uçaklar dolusu Rus‘un Kazakistan‘a gittiklerini ve ülkemize geldiklerini görmekteyiz. Ruslar, gençlerin Kazakistan‘a gitmelerine ve Ülkemize gelmelerine bilinçli şekilde göz yummaktadırlar. İsteselerdi, Rusya‘yı terk etmek isteyen gençleri, uçaklardan derhal indirir ve cepheye sevk ederi.

***

Rus Hükümeti ve yetkilileri, Rusların ülkelerini terk etmelerinin önüne geçemez mi? Rusların çoğunluğu da Kazakistan‘a gitmektedirler. Bu göçün amacı, Ülkemizin etnik ve demografik yapısını değiştirerek, biz Türkleri kendi öz yurdumuzda azınlık durumuna düşürmektir.

***

Ülkemiz ve biz Türkler için son derece korkunç bir proje yürürlüğe konmuştur ve son derece masumane ve insancıl bir görüntü vererek mükemmelen işlemektedir .

***

Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde, bazı ülkeler bağımsızlıklarını ilan ettiler . Bunlardan birisi de Çeçenistan idi. Çeçenler Eski bir Sovyet Füze/Uçaksavar Albayı olan Cahar Dudayev önderliğinde, bağımsızlıklarını ilan ettiler, ülkemizde Büyükelçilik bile açtılar. Ancak, bu bağımsızlık çok kısa sürdü. Devamlı saklanan Cahar Dudayev‘in yerini, telefon konuşmalarından 20 dakikada tespit ederek füzelerle vurarak yok ettiler.

***

Ukrayna - Rusya Savaşına bakıyoruz, Kiev sokaklarında yıkıntılar arasında, korumasız, kasksız ve yanında bir kaç kişi ile çok rahat bir şekilde dolaşabilen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski‘ye hiç bir şey olmuyor. Ruslar, isteseler, Zelenski‘yi 15 - 20 dakika içerisinde yok edebilirler.

***

Suriye Devlet Başkanı Hafiz Esad‘a da hiç bir şey olmuyor. Anında her yere yetişebilen Dünya‘nın jandarması ABD istediği zaman Hafız Esad‘ı yok eder ama etmiyor. Çünkü kendisine verilen görev henüz tamamlanmadı, görevini yapan herkes zamanı geldiğinde yok edilecektir.

***

Hafız Esad‘ın yaşaması, başta Siyonist İsrail‘in, sonra da Yeni Dönem Rus Çarı Putin‘in işine yarıyor.

***

Demek ki, bu savaşın bir süre daha sürmesi, Türk ve Müslüman nüfusun temizlenmesi gerek .

***

Çok Değerli Okuyucular.

İşte, bu nedenlerden dolayı okumakta yarar olduğunu vurgulamaya çalışıyorum.

***

Saygılar. Esen Kalınız.

***

DİĞER YAZILARI

Önceki ve Sonraki Yazılar
Kemal Benli Arşivi
SON YAZILAR