Son günlerde üniversiteler eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra farklı düzeylerde karar verme ve politika oluşturmada birer düşünce kuruluşu olarak karşımıza çıkıyorlar. Yetkisi olanın bilgisinin olmadığı, bilgisi olanın da yetkisinin olmadığı farklı kulvarlı bürokratik yapılarda, her ne kadar bilgi yönetimi gibi dönüşümü ve gelişimi ifade eden modeller gündem olmasa da uygulandığında fayda sağlayacak yapıları kullanma amacındaki yöneticiler de her zaman olacaktır. Toplum üniversitelerden yeni fikir, kavram, uygulama ve teknolojilerin çıkması beklentisindedir. Üniversiteler, özellikle dünyada bu talebi yerine getirebilmek amacıyla bilgi yönetimi altyapısını oluşturmaya ve bilgi yönetimi uygulamalarını takip etmeye giderek daha fazla yatırım yapıyor. Üniversite öğretim görevlileri ders vermenin yanı sıra bilimsel araştırma görevleriyle de göz doldururlar. Bilgi yönetimi, üniversitelerin temel bir görevi olarak ortaya çıkarken, kurumun marka performansını arttırıcı bir unsurdur. Vizyonlarıyla, yapılarıyla ve sıkı çalışma standartlarıyla atılım yapmak isteyen üniversitelerin bilgi yönetimini uygulamaya geçtiklerinde kapsamlı bir şekilde temel ve uygulamalı araştırma yapmaları, uygun müfredat programlarını öğretmeleri, bilgiye ilişkin faaliyetlerin yayılma düzeyini arttırarak yönetim karar desteği sağlamaları mümkün duruma gelmektedir. Bilgi yönetimi üniversitelere ayrıca eğitim süreçlerini niteliksel değişime tabi tutmalarına da olanak vermektedir. Bilgi yönetimi maliyetleri düşüren, etkinliği arttıran kalite ve değer arasındaki ilişkiyi gözle görülür yapan bir yönetim tekniği olarak şekillenmektedir. Bu haliyle bilgi yönetimi, üniversite için değer, etkinlik ve zenginlik yaratacak bilginin toplanması, bunun biriktirilmesi sürecidir. Bilgi yönetimi bilgiyi organize ederek dağıtmak ve uygulamaya dönüştürmektir. Bilgi yönetimindeki temel faaliyetler ise kuruluşta bilgi arama, biriktirme ve paylaşma; çalışanları motive etme, bilgiyi ekip arasında dönüştürme ve dağıtma ile bilgi yaratıcılarının haklarını korumaktır. Üniversite yönetimleri bilgi yönetimi girişimlerini başarıyla yönetme, kurumun entelektüel sermayesinin değerini arttıracak programları uygulamaya koyma ve stratejik bilgi varlıklarının yaratılması süreçlerini etkinlik ve verimlilikle neticelendirebilmelidir. Bilgi ve bilgi yönetiminin şekillendirildiği ve farklı alanlarda toplum için faydalara dönüştürüldüğü yapılar olarak üniversiteler; araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve teknokentler aracılığıyla geliştirdikleri bilgiyi teknoloji ve kurumun unsurları arasındaki karşılıklı etkileşimle sosyal olarak inşa edebileceklerinin farkında olmalıdır. Dolayısıyla üniversiteler çevrelerindeki diğer kurumlara, araştırma ve uygulama boyutlarında değer potansiyeline sahip bilginin üretilmesi, depolanması, paylaşılması, dağıtılması ve muhafaza edilmesi süreçlerindeki performanslarıyla öncülük edebilmelidir. Bilimsel araştırma verimliliğinin, inovasyon başarısının ve değer temelli kurumsal işleyişin bilgi yönetimine dair liderlikle yükseliş göstereceği bir gerçektir. Takım çalışmasına ve bilgi yönetimine dayalı yapılar olarak üniversitelerde yöneticilerin, davranışlarını bilgiye dayalı liderlik düzeyine taşımaları sürece olumlu yansıyacaktır. Kararların bilgiye dayalı parametrelere göre performansa dayalı karar modeliyle alınması da kültürü gelişim odaklı hale getirecektir. Organizasyon yapısının takım bazlı, beceri bolluğuna göre şekillendirmesi faaliyetlere katılımı cesaretlendirecek bir girişim olacaktır. Öte yandan bilgi yönetiminin bir diğer bileşeni olan insan kaynakları yönetimi uygulamalarını taviz vermeden uygulamaya koymak temel bir zorunluluktur. Bilgi teknolojilerinin sağladığı olanak ve potansiyel, bilgi yönetimi uygulamalarında başarıyı belirleyicidir. Nihayetinde sıkı çalışma standartlarının oluşturulduğu ve uygulandığı bir yapının başarılı yönetimi de ölçümle mümkündür. Bu anlamda bilgi yönetimi uygulayıcıları dönemler halinde performansı değerlendireceklerdir. İlim, irfan, eğitim ve öğretim yuvası olan üniversiteler temel görevleri olan yeni bilgilerle bir arada sofistike teknolojileri geliştirme ve bunu topluma farklı kanallardan farklı teknolojilerle hizmet olarak sunma noktasında kendilerini bilginin yönetildiği kurumlar haline dönüştürebilmelidir. Bu kapsamda etkin bir liderlik, bilgiye dayalı kültür, stratejik insan kaynakları yönetimi, bilgi teknolojilerinden faydalanma ve izlenilen süreçlerin ölçümü unsurlarını başarıyla aynı denklemde toparlayabilirlerse oyunun kazananları olacaktır. 21. Yüzyılın bilgiye dayalı rekabet, üniversite ve teknoloji çevrelerinde başarı, bilgiye dayalı yönetimle mümkündür.